Privacy

Contactgegevens:
www.monumentenzorgnoord.nl
Schatgoorn 38
9403 NN Assen
06-30458033

Dhr. A. Krauts is de functionaris gegevensbescherming van Monumentenzorg Noord.
Hij is te bereiken via krauts@monumentenzorgnoord.nl, danwel 06-30458033.

Strekking
Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de Monumentenzorg Noord. Monumentenzorg Noord neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen. Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico's. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Monumentenzorg Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Bedrijfsnaam
2. Naamgegevens
3. Adresgegevens
4. Bankrekeningnummer
5. Telefoonnummer
6. E-mailadres
7. IP-adres
8. Locatiegegevens
9. Gegevens over uw activiteiten op onze website (bezochte pagina's)
10. Internetbrowser en apparaat type
11. Bankrekeningnummer

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. Monumentenzorg Noord behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via krauts@monumentenzorgnoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking persoonsgegevens
Monumentenzorg Noord verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende grondslag en doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling.
2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
5. Monumentenzorg Noord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Monumentenzorg Noord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Monumentenzorg Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zoals monumentenzorgnoord.nl die gebruikt, bevatten géén persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om u te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy. Monumentenzorg Noord maakt gebruik van cookies voor webstatistieken om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze 'analytics cookies' bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Grootjans kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Geen cookies ontvangen?
Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monumentenzorg Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar krauts@monumentenzorgnoord.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Monumentenzorg Noord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Monumentenzorg Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via krauts@monumentenzorgnoord.nl. Monumentenzorg Noord heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
1. Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall.
2. SSL-verbinding. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Bewaren van gegevens
Monumentenzorg Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Opmerking:
Deze privacy regeling beweert niet correct en volledig te zijn.

Autoriteit Persoonsgegevens